Dziś jest  17.06.2024   zegar 09:21   Imieniny: Alberta, Laury
Logowanie/rejestracjaBaza firmTablica ogłoszeńGalerie zdjęć
Nagłówek strony
Jesteś tutaj: strona główna
Kontrast Rozmiar tekstu A-AA+
epuap  sekap  BIP  Wersja czeska  Wersja niemiecka  Wersja angielska 
O Gminie
powrót   drukuj

Informacje dla turysty

 • GMINA GORZYCE – ZIELONA GMINA

Gmina Gorzyce jest usytuowana w południowej części województwa śląskiego przy granicy z Republiką Czeską. Jest największą terytorialnie gminą powiatu wodzisławskiego (64,47 km2). Gminę zamieszkuje ponad 20 tys. mieszkańców. W skład gminy Gorzyce wchodzi 12 sołectw: Bełsznica, Bluszczów, Czyżowice, Gorzyce, Gorzyczki, Kolonia Fryderyk, Odra, Olza, Osiny, Rogów, Turza Śląska i Uchylsko.
Położenie gminy – określane jako obszar leżący na styku trzech mezoregionów: Doliny Górnej Odry, Płaskowyżu Rybnickiego oraz Wysoczyzny Ostrawskiej (leżącej w Czechach) -  sprawia, że ziemia ta posiada niespotykane walory krajobrazowe.
Liczne akweny wodne i kompleksy leśne powodują, iż teren ten stanowi potencjał dla rozwoju turystyki. O atrakcyjności gminy świadczy fakt, iż gmina zdobywa czołowe miejsca w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”. Tytułem „Najpiękniejszej Wsi” poszczycić się mogą aż trzy miejscowości naszej gminy: Turza Śląska, Bluszczów oraz Olza.
Mocną stroną gminy jest dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, a położenie w pobliżu miast – Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Jastrzębia Zdroju i Raciborza – sprawia, że jest to atrakcyjne miejsce dla budowy własnego domu oraz prowadzenia działalności gospodarczej.


TERENY REKREACYJNE W OLZIE

PIĘKNA WIEŚ WOJ. ŚLĄSKIEGO 2012 - TURZA ŚLĄSKA

PIĘKNA WIEŚ WOJ. ŚLĄSKIEGO 2010 - BLUSZCZÓW

PIĘKNA WIEŚ WOJ. ŚLĄSKIEGO 2009 - OLZA

PIĘKNA WIEŚ WOJ. ŚLĄSKIEGO 2013 - ZESPÓŁ "CZYŻOWIANKI"

 • GMINA GORZYCE – ZIELONA GMINA

Jej najcenniejszymi obszarami przyrodniczymi są:
-    Buczyna Bełsznicka (część Szwajcarii Czyżowickiej)
-    Dolina rzeki Olzy
-    Dolina rzeki Leśnicy
-    teren Polderu Buków.
Na wymienionych terenach spotkać można m.in.: duże akweny obfitujące w cenne trzcinowiska, stanowiska bobra i wydry, unikalne gatunki ptaków i lasy łęgowe. Większość tych terenów stanowi element korytarza ekologicznego, tzn. jest szlakiem migracji zwierząt.
Dogodne czynniki środowiska naturalnego sprzyjają gniazdowaniu ptaków. Stwierdzono, że na terenie gminy występuje prawie 160 taksonów ptaków.
Atrakcyjna rzeźba terenu sprzyja bogactwu przyrodniczemu. Zróżnicowana szata roślinna, liczne zielone enklawy sprzyjają występowaniu 1000 taksonów roślin naczyniowych oraz ponad 100 gatunków mchów, zwierzyny płowej. Liczne rozległe środowiska wodne powodują występowanie wielu gatunków ryb i płazów.
Łagodny klimat Bramy Morawskiej, należący do najkorzystniejszych w Polsce, sprzyja migracji wielu gatunków zwierząt (obserwacje ostatnich lat potwierdzają przemieszczanie się na północ wielu gatunków zwierząt, w tym pajęczaków, np. tygrzyka pasiastego).
 

WIDŁY ODRY I OLZY

OŚRODEK JAZDY KONNEJ W BEŁSZNICY

MITING WODNIACKI

WIDOK NA BUCZYNĘ BEŁSZNICKĄ

ŚNIEŻYCZKI W GORZYCZKACH

PANORAMA CZYŻOWIC

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY W OLZIE

POLDER BUKÓW

RAJD ROWEROWY

RZEKA LEŚNICA

SZWAJCARIA CZYŻOWICKA

 

 •  ZASOBY GOSPODARCZE GMINY

Na terenie gminy Gorzyce obserwuje się dynamiczny rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Potwierdzeniem tego zjawiska jest liczba osób prowadzących działalność gospodarczą, przekraczająca 900 podmiotów.
Władze gminy Gorzyce podejmują intensywne działania w celu stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, czego przykładem jest strefa przemysłowa w Czyżowicach oraz  tereny inwestycyjne w Gorzyczkach znajdujące się w sąsiedztwie autostrady A-1 i czekające na inwestorów.
Rozwojowi budownictwa mieszkaniowego, jak i działalności gospodarczej służy również nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce. Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości w gminie owocuje powstawaniem nowych firm, świadczących nowoczesne usługi mieszkańcom i przyjezdnym.

 

AUTOSTRADA A-1 WĘZEŁ GORZYCE

CZYŻOWICKA STREFA GOSPODARCZA

CZYŻOWICKA STREFA GOSPODARCZA

 

 • EDUKACJA i KULTURA FIZYCZNA DZIECI i MŁODZIEŻY

Jednym z głównych kierunków polityki władz gminy Gorzyce jest rozwój intelektualny oraz edukacja dzieci i młodzieży. Doskonale przygotowana kadra pedagogiczna, a także rozwinięta sieć placówek oświatowych sprzyja wysokiemu poziomowi kształcenia. W efekcie, młodzież gminy Gorzyce wchodzi w dorosłe życie mając duże szanse zdobycia atrakcyjnego wykształcenia i pracy. Dowodem na to są tytuły „Szkoła odkrywców talentów”, „Szkoły z klasą”, którymi nagrodzone zostały placówki oświatowe z terenu gminy.
Na bazę edukacyjną gminy składają się: 1 zespół szkolno – przedszkolny, 4 gimnazja, 7 szkół podstawowych i 5 przedszkoli. Rozbudowana infrastruktura edukacyjna, w tym nowoczesne sale gimnastyczne, gwarantuje optymalne warunki pracy dla uczniów i nauczycieli.
Rozwojowi kultury fizycznej dzieci i młodzieży od grudnia 2007 roku służy także Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach.
Gminnej oświacie dobrze służy szkolny „gimbus”, dowożący uczniów do szkół. Ułatwia też dojazd na zajęcia na basenie, wozi na krótkie wycieczki.
W warunkach tworzonych i nieustannie doskonalonych przez władze samorządowe gminy, bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, realizująca nowoczesnymi metodami programy nauczania i wychowania, tworzy na co dzień szkołę przyjazną uczniom, rodzicom i środowisku.


BOISKO ORLIK W GORZYCACH

GALA "NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH"

GOTSiR "NAUTICA" W GORZYCACH

HALA SPORTOWA W GORZYCZKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W TURZY ŚLĄSKIEJ

 

 • KULTURA

Odzwierciedleniem potencjału ludzkiego gminy Gorzyce jest intensywne życie kulturalne w gminie.
W Gorzycach, Czyżowicach i Olzie funkcjonują Wiejskie Domy Kultury z podporządkowanymi sobie świetlicami wiejskimi.
Upowszechnianiem czytelnictwa zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach wraz z jej filiami. Animatorami życia kulturalnego są również działające na terenie gminy organizacje pozarządowe.
Od wielu lat we wszystkich sołectwach prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich i ich zespoły śpiewacze z popularnymi „Olzankami” na czele.
Bogate życie artystyczne i towarzyskie prowadzą chóry: „Moniuszko” w Czyżowicach, „Słowik nad Olzą” w Olzie, „Melodia” w Osinach, parafialne „Cantemus Domino” w Gorzycach oraz „Lira” w Turzy Śl.
Jedną z najważniejszych imprez w gminie są organizowane od ponad 20 lat Dożynki Gminne.
Od ponad 20 lat spotykają się także kobiety na swoim „Wiosennym Świętowaniu”. Dzięki ich pracy, co roku możemy podziwiać wspaniałe żniwne korony, prezentowane w korowodzie dożynkowym i piękne palmy w paradzie palm wielkanocnych.
Za sprawą kobiet z KGW kultywowane są w środowisku tradycje bożonarodzeniowe oraz zwyczaje Nocy Świętojańskiej. Ten ostatni został doceniony w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje. Do rangi święta amatorskiego ruchu śpiewaczego w gminie urasta powracający za sprawą „Słowika nad Olzą”– mający przedwojenną tradycję – Wielki Zlot Chórów nad Olzą.
W kalendarz imprez kulturalnych od kilku lat ciekawie wpisują się organizowane w maju Dni Gminy Gorzyce, które są też wielką prezentacją dorobku lokalnego amatorskiego ruchu artystycznego oraz festiwal muzyki reggae na polu biwakowym w Olzie – Rock&Reggae Festiwal.
Niewątpliwą chlubą jest Orkiestra Gminy Gorzyce, promująca muzykę w różnych jej formach, wskazująca ciekawy sposób spędzania wolnego czasu, dająca możliwości rozwijania swych talentów i umiejętności wśród młodzieży, a także osób dorosłych.
Od 1991 r. w społeczno – kulturalne życie gminy Gorzyce wrasta lokalna gazeta „U nas”. Towarzyszy wszystkim wydarzeniom życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego w gminie oraz poczynaniom władz samorządowych. Służy mieszkańcom gminy jako doskonałe źródło informacji. Promuje gminę. Inspiruje działania i patronuje wydarzeniom kulturotwórczym w środowisku. Przyznaje tytuł „Człowieka o złotym sercu”.
Bogactwo i różnorodność życia kulturalnego służą integracji społeczności lokalnej.
Inicjatorem wielu wydarzeń o charakterze integracyjno – kulturalnym są również Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Gorzycach.
Zasięg wojewódzki ma Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, organizowany w sali widowiskowej WDK w Czyżowicach. W kalendarz stałych imprez o zasięgu gminnym wpisały się inicjatywy Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Perspektywa”, organizującego z dużym powodzeniem m.in. festyn „Wesołe Czyżowice” oraz działalność Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota”.
 

WIOSENNE ŚWIĘTOWANIE

KONCERT PROF. WIESŁAWA SZLACHTY - HONOROWEGO OBYWATELA GMINY GORZYCE

ORKIESTRA GMINY GORZYCE

ZESPÓŁ "ŚPIEWAJĄCA RODZINKA"

FESTYN "WESOŁE CZYŻOWICE"

DOŻYNKI GMINNE

NOC ŚWIETOJAŃSKA W OLZIE

PRZEGLĄD PALM WIELKANOCNYCH

 

ZESPÓŁ "OLZANKI"

ZESPÓŁ "GORZYCZANIE"

ROCK & REGGAE FESTIWAL W OLZIE

LAUREACI NAGRÓD POWIATU W DZIEDZINIE KULTURY

 

 •  ZABYTKI ARCHITEKTURY

Dziedzictwem kulturowym gminy są m.in. zabytki architektury. Do rejestru Śląskiego Konserwatora Zabytków wpisany został Zespół Pałacowo – Parkowy w Gorzycach, w skład którego wchodzą: pałac hrabiego Arco, pałac myśliwski i park krajobrazowy w stylu angielskim.
W rejestrze znalazły się także średniowieczny gródek stożkowaty w Gorzyczkach oraz figura św. Jana Nepomucena w Bluszczowie.
Ten piękny pomnik św. Jana Nepomucena usytuowano na szczycie rozległego wzgórza o nazwie Kamieniec. Stoi tam od początków XVIII wieku. Monument został ufundowany w latach 1730 – 1740 przez hrabiowską rodzinę Larischów,  którzy w tamtym czasie byli właścicielami Bluszczowa i okolicznych wiosek.
Figura uważana jest za jedno z najpiękniejszych dzieł wybitnego rzeźbiarza baroku na Śląsku – Johanna Österreich. Rosnąca obok pomnika rozłożysta lipa oraz zagospodarowane otoczenie z ławkami i krzewami ozdobnymi stanowią piękny punkt widokowy na dolinę Odry.
Odwiedzając nasza gminę należy zobaczyć także krzyże pokutne w Rogowie i Olzie oraz zabytkową kaplicę w Olzie i osiedle Familoków na Kolonii Fryderyk.
Historycy i konserwatorzy zabytków podkreślają, że Familoki stanowią unikat, perłę architektury w gminie wiejskiej. Osiedle stanowi jeden z najpiękniejszych zabytków zlokalizowanych na terenie gminy. W jego skład wchodzi 13 budynków wolno stojących. Programem rewitalizacji objętych zostało 7 budynków.

FAMILOKI NA KOLONII FRYDERYK

FIGURA ŚW. JANA NAPOMUCENA W BLUSZCZOWIE

PAŁAC HRABIEGO ARCO W GORZYCACH

PAŁACYK MYŚLIWSKI W GORZYCACH

GROBOWIEC RODZINY ARCO

KAPLICA ŚW. RODZINY W OLZIE

DWORZEC PKP W OLZIE

 • SPORT, TURYSTYKA i REKREACJA

Sport i rekreacja zajmują szczególne miejsce w życiu społecznym gminy Gorzyce.
Dwa baseny, bicze i masaże wodne, gejzery, jacuzzi z solankami i zjeżdżalnia -  to główne atrakcje, jakie oferuje Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, którego znakiem rozpoznawczym jest krzywa wieża widokowa.
W Nautice można miło spędzić czas z rodziną, korzystając z licznych atrakcji wodnych, ale nie tylko. Do dyspozycji jest również salon odnowy biologicznej, a w nim sauna, solarium, fryzjer, a także sklepy oraz restauracja „Tropicana”. Na terenie przyległym do Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” znajduje się także kompleks boisk typu „Orlik”, siłownia plenerowa oraz piękny plac zabaw z „Aleją Klonów” powstałą z okazji 40.lecia istnienia Gminy Gorzyce.
Popularyzacji sportu i zdrowego stylu życia służy działalność klubów sportowych: „Czarni” Gorzyce, „Naprzód” Czyżowice, „Unia” Turza Śl., „Przyszłość” Rogów, „Olszynka” Olza, „Strzelec” Gorzyczki, „Rozwój” Bełsznica oraz UKS „Sparta” Czyżowice, UKS „Aligator” Gorzyce, Olimpiady Specjalne „Polska – Tygrysy” oraz Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok".
Gmina Gorzyce jest również popularnym miejscem uprawiania turystyki weekendowej. Zalety krajobrazu oraz obiekty zabytkowe zwiedzić można, przemierzając rowerem powiatową trasę rowerową 316 Y. Tereny zielone są również rajem dla miłośników wędkarstwa, którzy chętnie odwiedzają akweny wodne w Olzie, Odrze i Bluszczowie.
Spragnieni wypoczynku turyści korzystać mogą z oferty dwóch ośrodków wypoczynkowych w Olzie - pola biwakowego „Europa” z plażą „Makarena” oraz ośrodka „Olza”.
Dużą popularnością cieszą się gospodarstwa agroturystyczne w Czyżowicach i Bełsznicy. To idealne miejsca dla pasjonatów jazdy konnej.
Niewątpliwą atrakcją krajoznawczo – przyrodniczą gminy jest przepięknie położony, stwarzający doskonałe warunki dla wędrówek pieszych, rowerowych oraz do biwakowania – kompleks leśny zwany „Szwajcarią Czyżowicką”. Znakomitym miejscem dla amatorów wypoczynku sobotnio – niedzielnego są parki. Park Leśny „U Kaczyny” z mini zoo, park „Dąbki” w Rogowie oraz park „Olszynka” w Bluszczowie.
 

KĄPIELISKO PRZY OŚRODKU "OLZA"

POLE BIWAKOWE "EUROPA" W OLZIE

PLAŻA I KAPIELISKO "MAKARENA"

ZAWODY PŁYWACKIE W NAUTICE

PARK "OLSZYNKA" W BLUSZCZOWIE

PARK ""DĄBKI" W ROGOWIE

PARK LEŚNY "U KACZYNY" W ROGOWIE

STADION KS "PRZYSZŁOŚĆ" ROGÓW

STADION "UNIA" W TURZY ŚLĄSKIEJ

PLAC ZABAW PRZY GOTSIR "NAUTICA"

SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY GOTSIR "NAUTICA"

TERENY REKREACYJNE W OLZIE

 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA i MIĘDZYGMINNA

Podstawą do intensywnej współpracy transgranicznej są podpisane umowy międzynarodowe z czeską gminą Lutynia Dolna, z miastem Bogumin oraz z Ostravą. Od tego momentu władze i mieszkańcy tych gmin prowadzą działania, zmierzające do zacieśnienia stosunków polsko-czeskich. Na bazie współpracy kulturalnej i gospodarczej udało się zorganizować kilka wspólnych przedsięwzięć. Współpraca gmin nabiera szczególnego znaczenia w związku z przebiegającą przez naszą gminę autostradą A1. Działania gmin zmierzają bowiem do powstania strefy aktywności gospodarczej po obu stronach granicy.
Intensywnie rozwija się także współpraca ze słowacką gminą Stara Bystrica oraz z Kamieńcem Podolskim na Ukrainie i chorwacką Kostanje.
Kontakty pomiędzy gminami odbywają się na bieżąco i polegają m.in. na wymianie młodzieży, uczestnictwie przedstawicieli gmin w różnych imprezach kulturalnych lub zawodach sportowych.
Od 2008 r. w Gorzycach mieści się siedziba Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota”, której inicjatorem powstania była gmina Gorzyce. „Morawskie Wrota” skupiają społeczność trzech gmin: Gorzyc, Godowa i Krzyżanowic. Działalność tego stowarzyszenia umożliwia mieszkańcom pozyskanie środków unijnych na realizację lokalnych przedsięwzięć, co przyczynia się do wzbogacenia życia społeczno – kulturalnego gminy.

WSPÓŁPRACA Z LUTYNIĄ DOLNĄ

UMOWA Z KAMIEŃCEM PODOLSKIM

INWESTYCYJNA UNIA GMIN

UMOWA Z BOGUMINEM

WARSZTATY LGD MORAWSKIE WROTA

PODPISANIE UMOWY O UTWORZENIU LGD MORAWSKIE WROTA

 

 •  ŻYCIE RELIGIJNE

Życie religijne mieszkańców gminy Gorzyce skupione jest wokół 6 parafii rzymsko-katolickich. Najbardziej znanym miejscem kultu religijnego, mającym międzynarodowe znaczenie, jest Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. Przesłanie fatimskie od ponad 65 lat przyciąga tutaj rzesze pielgrzymów z całej Polski i spoza jej granic. W roku 2004 w Turzy Śl. odbyła się wielka uroczystość. Obraz Matki Bożej Fatimskiej w turskim sanktuarium przyozdobiono koronami papieskimi.
Pielgrzymi znajdą w Turzy Śl. trudne do osiągnięcia w wielkich sanktuariach wyciszenie i spokój. Ogromną popularnością cieszą się m.in. noce pokuty, dni chorych i odpusty. Pielgrzymi mogą odprawić plenerową drogę krzyżową, zapalić znicz u grobu twórcy sanktuarium ks. Ewalda Kasperczyka, odpocząć w cieniu drzew kalwarii.
Kultowi religijnemu na terenie gminy służą ponadto piękne kapliczki i zadbane kościoły: pod wezwaniem Św. Anioła Stróża w Gorzycach, Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju w Olzie, Chrystusa Króla w Czyżowicach, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie i Ducha Św. w Osinach.

SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ W TURZY ŚLĄSKIEJ

SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ W TURZY ŚLĄSKIEJ

KOŚCIÓŁ W OSINACH

KOŚCIÓŁ W GORZYCACH

KOŚCIÓŁ W ROGOWIE

KOŚCIÓŁ W OLZIE

KOŚCIÓŁ W CZYŻOWICACH

 •  W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM

Na sprawne funkcjonowanie organizmów gminy składa się wiele czynników. Należy do nich wielokierunkowa i wielopoziomowa współpraca i zgodność interesów osób i instytucji żyjących i funkcjonujących na terenie gminy.
O perspektywiczny rozwój gminy i stałą poprawę standardu życia mieszkańców starają się władze samorządowe gminy. Realizatorem zamierzeń władz samorządowych jest sprawnie funkcjonujący Urząd Gminy w Gorzycach wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy wspomaganymi pracą sołtysów i rad sołeckich.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Komisariat Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie. Od ognia i innych zagrożeń chronią nas prężnie działające jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

BUDYNEK URZĘDU GMINY PRZY UL. KOŚCIELNEJ 15

BUDYNEK URZĘDU GMINY PRZY UL.BOGUMIŃSKIEJ 13

DZIAŁALNOŚĆ OSP

DZIAŁALNOŚĆ OSP

DZIAŁALNOŚĆ OSP


ZIELONA I PRZYJAZNA GMINA GORZYCE – zaprasza do siebie!


Urząd Gminy w Gorzycach
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
tel./fax 32 45 13 056   
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl
www.gorzyce.pl

SOŁECTWA

 • Bełsznica

Liczba mieszkańców – 1113
Powierzchnia sołectwa – 556 ha
www.belsznica.pl
 

 • Bluszczów

Liczba mieszkańców – 948
Powierzchnia sołectwa – 530 ha
www.bluszczow.eu
 

 • Czyżowice

Liczba mieszkańców – 3 370
Powierzchnia sołectwa – 783 ha
www.czyzowice.net
 

 • Gorzyce

Liczba mieszkańców – 2 465
Powierzchnia sołectwa – 846 ha
 

 • Gorzyczki

Liczba mieszkańców – 1 578
Powierzchnia sołectwa – 669 ha
www.gorzyczki.net
 

 • Kol. Fryderyk

Liczba mieszkańców – 1 238
Powierzchnia sołectwa – 178 ha
 

 • Odra

Liczba mieszkańców – 384
Powierzchnia sołectwa – 302 ha
 

 • Olza

Liczba mieszkańców – 1663
Powierzchnia sołectwa – 566 ha
www.solectwoolza.pl
 

 • Osiny

Liczba mieszkańców – 636
Powierzchnia sołectwa – 133 ha
www.mojeosiny.pl
 

 • Rogów

Liczba mieszkańców – 3035
Powierzchnia sołectwa – 706 ha
www.rogow.pl
 

 • Turza Śl.

Liczba mieszkańców – 3 341
Powierzchnia sołectwa – 773 ha
www.turza.pl
 

 • Uchylsko

Liczba mieszkańców – 348
Powierzchnia sołectwa – 252 ha


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY GORZYCE

Przedszkole Publiczne im. „Chatka Małolatka” w Czyżowicach
ul. Wodzisławska 110, 44-352 Czyżowice
tel. 32-4513-311

Przedszkole Publiczne w Gorzycach
ul. Raciborska 55, 44-350 Gorzyce
tel. 32-4511-686

Przedszkole Publiczne w Olzie
ul. Szkolna 24, 44-353 Olza
tel. 32-4511-921

Przedszkole Publiczne w Rogowie
ul. Szkolna 2a, 44-362 Rogów
tel. 32-4512-418

Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej
ul. Ligonia 4, 44-350 Turza Śl.
tel. 32-4511-191

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach
Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki
ul. Wiejska 30, 44-350 Gorzyczki
tel. 32-4511-119

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie
ul. Szkolna 8, 44-362 Bluszczów
 tel. 32-4512-530

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka  w Czyżowicach
ul. Wodzisławska 111, 44-352 Czyżowice
tel. 32-4513-070

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach
ul. Raciborska 55, 44-350 Gorzyce
tel. 32-4511-611

Szkoła Podstawowa nr 2 im. "Marcela" Józefa Kolorza w Gorzycach
ul. Leśna 46, 44-350 Gorzyce
tel. 32-4511-732

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie
ul. Szkolna 24, 44-353 Olza
tel. 32-4511-574

Szkoła Podstawowa w Rogowie
ul. Szkolna 2, 44-362 Rogów
tel. 32-4512-555
Szkoła Podstawowa  im. Ks. Ewalda Kasperczyka  w Turzy Śląskiej
ul. Ligonia 2a, 44-351 Turza Śl.
tel. 32-4511-032

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Gorzyczkach
ul. Wiejska 30, 44-350 Gorzyczki
tel. 32-4511-290

Gimnazjum im. ks. dr Gustaw Klapucha w Czyżowicach
 ul. Wodzisławska 111, 44-352 Czyżowice
tel. 32-4513-333

Gimnazjum w Gorzycach
ul. Raciborska 55, 44-350 Gorzyce
tel. 32-4530-083

Gimnazjum w Rogowie
ul. Szkolna 2, 44-362 Rogów
tel. 32-4512-509

Gimnazjum im. prof. Dominika Lasoka w Turzy Śląskiej
ul. Ligonia 2a, 44-351 Turza Śl.
tel. 32-4530-068

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 3a, 44-362 Rogów
tel. 32-4512-110

Gminny Zakład Kanalizacyjny
ul. Wałowa 9a, 44-362 Bełsznica
tel. 32-4518-402

Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA”
ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce
tel. 32-4514-634

Gminny Zespół Obsługi Finansowej
ul. Bogumińska13, 44-350 Gorzyce
tel. 32-4511-689

Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza
ul. Leśna 46, 44-350 Gorzyczki
tel. 32-4514-058

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce
tel. 32-4511-671

Wiejski Dom Kultury    
ul. Strażacka 8, 44-352 Czyżowice
tel. 32-4513-288

Wiejski Dom Kultury    
ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce
tel. 32-4511-687

Wiejski Dom Kultury
ul. Szkolna 7, 44-353 Olza
tel. 32-4511-112

Autorzy zdjęć: Janusz Ballarin, Daniel Jakubczyk, Beata Futerska, Wioletta Langrzyk, Antoni Porembski, Stanisław Sitek, Eugeniusz Sycha GZOKSiT w Krzyżanowicach, arch. LGD „Morawskie Wrota”. 

drukuj
powrót  Strona główna  do góry
Kontakt z urzędem
Urząd Gminy w Gorzycach
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

Tel./fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl

Godziny urzędowania:
Pn: 7.30-17.00,
Wt-Cz: 7.30-15.30,
Pt: 7:30-14:00
Zobacz numery telefonów Urzędu Gminy telefony urzędu gminy
Plan gminy Gorzyce Nautica - kryta pływalnia Film o gminie Wykonanie Dziennik ustaw E-kartki Wyszukiwany zwrot
Kalendarium wydarzeń
Poprzedni miesiąc
czerwiec 2024
Następny miesiąc
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pokaż wydarzenia w okresie:zamknij
Istotna informacja: ta strona wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.
FB